Καινή Διαθήκη 
Ψαλμοί Δαυίδ 
Παλαιά Διαθήκη
Παιδική Βίβλος

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

«Και εκ γης προς Ουρανόν» 30 χρόνια στο Βατοπαίδι: το Επιτραπέζιο Ημερολόγιο του 2018Συμπληρώθηκαν ήδη συν Θεώ τριάντα συναπτά έτη από την κοινοβιοποίηση της Ιεράς και Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου. Σε πολλούς η επέτειος αυτή δεν θα σημάνει κάτι το ιδιαίτερο. 
Στην επέτειο λοιπόν των τριάντα χρόνων από την κοινοβιοποίηση του Βατοπαιδίου είναι αφιερωμένο το Ημερολόγιο του 2018 το οποίο εξέδωσε και κυκλοφόρησε η Ιερά Μονή σε πολυτελή και καλαίσθητο τόμο για επιτραπέζια χρήση. 
Το πλούσιο εικονογραφικό υλικό συνοδεύεται από επεξηγηματικά κείμενα. 
Η έκδοση μεταφέρει σε όποιον την κρατάει στα χέρια του στο Αγιορειτικό κλίμα, εκεί όπου δεσπόζει η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου και όπου κάθε στιγμή αναπέμπονται χιλιάδες Προσευχές «στεναγμοίς αλαλλήτοις» υπέρ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. 
Η έκδοση είναι πανόδετη με κουβερτούρα με διαστάσεις 17 x 24 και στις 176 σελίδες της περιέχει 143 φωτογραφίες. 
Κάθε ενδιαφερόμενος για παραγγελίες μπορεί να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση pek@vatopedi.gr .
Το Γράμμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου  κ.κ. Βαρθολομαίου και ο πρόλογος της Εκδόσεως από τον Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο Γέροντα π. Εφραίμ που ακολουθούν περιγράφουν με τρόπο ακριβή την μετάβαση της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου από το καθεστώς της ιδιορρυθμίας σε αυτό της Κοινοβιακής Ιεράς Μονής. 
Πολύ δε περισσότερο επισημαίνεται ότι η αλλαγή αυτή εκφεύγει από τα στενά όρια του Διοικητικού και Γραφειοκρατικού χαρακτήρος. 
Σηματοδοτεί μία εκ βάθρων πνευματική μεταμόρφωση και αναγέννηση η οποία άρχισε τότε, πριν τριάντα χρόνια και συνεχίζεται έως σήμερα.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Οσιώτατοι, ο τε Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης κύριος Εφραίμ και οι λοιποί Πατέρες της εν Αγίω Όρει Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Βατοπαιδίου, τέκνα της ημετέρας Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητά, χάρις είη και ειρήνη τη υμών Οσιότητι παρά Κυρίου.
Μετά πολλής χαράς ελάβομεν το υπ  ἀριθμ. Πρωτ. 1144/20.1.1 και από ιζ´ Οκτωβρίου ε. ε. γράμμα της αγαπητής Οσιότητος υμών, δι  ού γνωρίζετε ημίν τα περί της επικειμένης Εκδόσεως του κατ᾽ έτος επιτραπεζίου Ημερολογίου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου δια το έτος 2018 υπό τον τίτλον «Και εκ γης προς Ουρανόν. 30 χρόνια στο Βατοπαίδι».
Όντως, παρήλθεν ήδη τριακονταετία από της εγκαταβιώσεως της καθ᾽ υμάς αδελφότητος εν τη Ιερά Πατριαρχική Μονή του Βατοπαιδίου και η Μήτηρ Εκκλησία ου διέλιπε περιθάλπουσα και επιστηρίζουσα υμάς παντοιοτρόπως εις τον ανάντη αγώνα του Ασκητικού υμών δολίχου. Ασμένως αναθεωρούμεν την έκβασιν της αναστροφής υμών, ενθυμούμενοι εναργώς ότι, κατόπιν Αιτήσεως της υμετέρας Αδελφότητος προς την Μητέρα Εκκλησίαν, όπως επανέλθη η παλαίφατος αύτη Ιερά Μονή, μετά από πέντε αιώνας ιδιορρύθμου καθεστώτος, εις το κοινοβιακόν πολίτευμα, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εξέδωκε το υπ᾽ αριθμ. Πρωτ. 29/9-1-1990 Σεπτόν Πατριαρχικόν Σιγίλλιον επί τη μετατροπή της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου εις Κοινόβιον.
Έκτοτε, μεθ᾽ ικανοποιήσεως ου μετρίας και Πατρικής εν Χριστώ εγκαυχήσεως, επιστηρίζοντες εν προσευχαίς την προσπάθειαν υμών, παρακολουθούμεν αγρύπνω όμματι τον υπερβάλλοντα κόπον και την θυσιαστικήν διάθεσιν άμα τε και την σπουδήν, όπως επανέλθη η περίπυστος και ιστορική Μονή του Βατοπαιδίου εις την αρμόζουσαν αυτή πνευματικήν αίγλην της Κοινοβιακής Τάξεως, ως αύτη διετυπώθη παρά του ουρανοφάντορος Βασιλείου του Μεγάλου και των λοιπών Θεοφόρων Πατέρων της Μοναχικής Πολιτείας.
Μετά χαράς η Αγία του Χριστού Μήτηρ Μεγάλη Εκκλησία διεπίστωσεν ότι μετ᾽ ακριβείας το Ιερόν υμών Κοινόβιον διέμεινεν «αμιγές και καθαρόν πάσης ιδιορρυθμίας, ιδιοβουλίας τε και καταχρήσεως άλλης Μοναστικής», οι δε Πατέρες αυτού διατελούν έχοντες «άπαντα κοινά, βρώματα, πόματα, διατροφάς, σκεπάσματα, ιμάτια, υποδήματα, χρήματα και λοιπά, μηδενός ίδιόν τε έχοντος, μηδέ δυναμένου παρακατέχειν ίδιον, εντός και εκτός του Μοναστηρίου κεκρυμμένον, ή, όλως λέγειν, ίδιόν τι έχειν, μέχρι και του ελαχίστου, αλλά συνδιαιτάσθαι κοινώς, και τα αυτά φρονείν και πράττειν και λέγειν άπαντας, το προφητικόν εκπληρούντας λόγιον “ιδού δη τι καλόν η τι τερπνόν, αλλ᾽ η το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό”».
Η Πατρική ευαρέσκεια της ημετέρας Μετριότητος, ως Ποιμενάρχου και Επισκόπου της Αγιωνύμου Πολιτείας, εξικνείται και εις ένα έκαστον των Αδελφών της Ιεράς Μονής, οίτινες μετά πολλής φιλοτιμίας ηκροάσθησαν και ενέμειναν εις τα καθωρισμένα υπό της Μητρός Εκκλησίας και αναγραφόμενα εις το Περί Κοινοβιοποιήσεως Πατριαρχικόν Σιγιλλιώδες Γράμμα, εις ό αναφέρεται ότι «ορίζομεν πάντας τω Ηγουμένω υποτάσσεσθαι και υπείκειν, και εγκρατεύεσθαι, ότι η εγκράτειά εστιν αμαρτίας αφαίρεσις, παθών αλλοτρίωσις, θελήματος εκκοπή, σώματος νέκρωσις, και ταις υποθήκαις αυτού και παραινέσεσι προσέχειν τον νουν και μηδένα εναντιούσθαι, μηδέ αντιλέγειν αυτώ το σύνολον, μονάζοντας κοινοβιακώς και διατηρούντας τους όρους των Κοινοβίων Μοναστηρίων απαρατρέπτους, και μνημονεύοντας του ημετέρου Πατριαρχικού ονόματος, ως νενόμισται, διάγοντάς τε εν ομονοία και αγάπη πνευματική, και γνώμην φιλάδελφον κατά Θεόν έχοντας, ως μία ψυχή εν πολλοίς σώμασι και συντρέχοντας μετά προθυμίας και χαράς, και επιμελουμένους εις ωφέλειαν του Ιερού Κοινοβίου, ως τω Κυρίω και ουκ ανθρώποις δουλεύοντας».
Κατά το διαρρεύσαν διάστημα όντως εμεριμνήσατε πολυτρόπως, ώστε το Ιερόν υμών Κοινόβιον ανεπαλαιώθη ήδη και αποκατεστάθη το πλείστον του μνημειακού συνόλου αυτού, επί πλέον δε διεφυλάχθησαν, συνετηρήθησαν, εψηφιοποιήθησαν, εκαταλογογραφήθησαν τα εκπάγλου κάλλους και ωραιότητος κειμήλια του Σκευοφυλακίου της Μονής και ανεδείχθησαν ταύτα πάντα δι᾽ επιμεμελημένων εκδόσεων, προβαλλουσών τον πνευματικόν και ασκητικόν πλούτον της Ορθοδόξου Παραδόσεως της καθ᾽ ημάς Ανατολικής Εκκλησίας.
Ωσαύτως, ουδόλως εγκατελείψατε την ευθύνην διασφαλίσεως της ουσίας του παλαιφάτου και ιστορικού τούτου Καθιδρύματος, ως ωφείλετε πράξαι κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνας, εξ ού και πολλούς και ποικίλους πειρασμούς μεθ᾽ υπομονής διήλθετε, δικαιωθέντες όμως τελικώς. Ευχόμεθα και ημείς ολοθύμως τελείαν και αισίαν την έκβασιν της υποθέσεως και πλήρη αναγνώρισιν των δικαιωμάτων κυριότητος της Ιεράς υμών Μονής, βασιζομένης εις τα Ιερά Χρυσόβουλα, σχετικώς προς το περιώνυμον Σταυροπηγιακόν Μετόχιον του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου του θαυματουργού και των υποκειμένων αυτού. Ταύτα δε πάντα καλώς ειργάσθητε, μη λησμονούντες, συγχρόνως, την ενίσχυσιν των πασχόντων αδελφών, υπό φιλανθρωπίας και μόνον κινούμενοι. Όντως, ο αγών υμών θεάρεστος, «και εκ γης προς Ουρανόν» ευθυδρομεί.
Εφ  ᾧ και πατρικώς και ολοθύμως δια τώνδε των Πατριαρχικών ημών ευχετικών Γραμμάτων συγχαίροντες, απονέμομεν υμίν ολόθυμον την Πατριαρχικήν και πατρικήν ημών ευλογίαν, ευχόμενοι όπως Κύριος ο Θεός, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της εφόρου της Ιεράς υμών Μετανοίας, κρατύνη πάντας υμάς, επί αισία τελεσφορήσει του μοναστικού υμών αγώνος, και επευλογή τα τίμια υμών έργα, προς δόξαν και εύκλειαν της Μητρός πάντων ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και οικοδομήν του λαού του Θεού, Ου η χάρις και το άπειρον έλεος είησαν μεθ  ὑμῶν πάντων, τέκνα αγαπητά εν Κυρίω.


͵βιζ  Νοεμβρίου ιΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Το Άγιον Όρος είναι το μοναδικό μοναστικό κέντρο στην Ορθοδοξία, που με την πρόνοια του Θεού έχει επιβιώσει για περισσότερο από χίλια χρόνια. Tόπος ασκητικών ιδρώτων και αγιότητος, μοναδικά αρχιτεκτονήματα και φυσικό περιβάλλον, σπάνια κειμήλια που καταγράφουν λεπτομέρειες της ιστορίας μας.
Στους αιώνες που πέρασαν υπήρχαν περίοδοι ειρήνης και δημιουργικότητας, αλλά και περίοδοι βαρβαρικών καταστροφών. Δόξα, όμως, τω Θεώ, διότι ποτέ ο άγιος τούτος τόπος δεν ερήμωσε και οι ιερές παραδόσεις του μεταλαμπαδεύτηκαν από γενεά σε γενεά, αλλά και ο πολυποίκιλος πολιτισμός του έφτασε μέχρι τις ημέρες μας.

Είναι γνωστό ότι από το 1930 έως το 1970 υπήρξε μία περίοδος κάμψεως και λειψανδρίας για το Άγιον Όρος. Αυτό προέκυψε ως αποτέλεσμα των διαφόρων πολέμων και ιδεολογικών ρευμάτων, όπως είχαν εξελιχθεί την περίοδο εκείνη.
Η τα πάντα όμως προνοούσα αγάπη του Θεού στους δυσχειμέρους αυτούς καιρούς, ανέδειξε και πάλι οσίους Αγιορείτες Πατέρες, οι οποίοι με τους ασκητικούς κόπους, την αγία ταπείνωση και τις λοιπές αρετές τους έγιναν φως που έλαμψε και φώτισε τον κόσμο. Έτσι πλήθος νέων ατενίζοντας το φως τους, ελκύσθησαν από αυτό και αφού απετάγησαν τον κόσμο, επέλεξαν την μοναχική ζωή, ώστε το Άγιον Όρος να επανδρωθεί ξανά δια των πρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, της Ηγουμένης του Αγίου Όρους.
Μία από τις οσιακές εκείνες μορφές ήταν, ο τότε άσημος αλλά τώρα γνωστός πλέον στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής (1897-1959), ο οποίος βίωσε στο έπακρο την Αγιορειτική Παράδοση, την δια της μετανοίας απόκτηση των αρετών και χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Η παρακαταθήκη του οσίου Γέροντος προς τους μαθητές του επικεντρωνόταν στην σύζευξη του ησυχαστικού και του κοινοβιακού τρόπου ζωής. Με άλλα λόγια στην ησυχία, δηλαδή την άσκηση της νοεράς προσευχής, και την υπακοή.
Ο ίδιος είχε προείδει το μέλλον των μαθητών του και είχε προείπει, ότι πρόκειται να συμβάλουν στην επάνδρωση του Αγίου Όρους. Πράγματι, από την δεκαετία του 1960, λίγο μετά την οσιακή κοίμησή του, άρχισαν να αποκτούν συνοδίες μοναχών τα πνευματικά του παιδιά, ο Γέροντας Εφραίμ, που τώρα βρίσκεται στην Αριζόνα και επάνδρωσε τις Ιερές Μονές Φιλοθέου, Καρακάλλου, Ξηροποτάμου και Κωνσταμονίτου, ο Γέροντας Χαράλαμπος που επάνδρωσε την Ιερά Μονή Διονυσίου, ο Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης που απέκτησε την συνοδία του στην έρημο των Κατουνακίων και ο Γέροντας Ιωσήφ, που επάνδρωσε την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.
Ο Γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στην Κύπρο το 1921. Σε ηλικία 15 ετών, το 1936, προσήλθε στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, για να γίνει μοναχός. Την περίοδο εκείνη μόναζαν στο Σταυροβούνι όσιοι Πατέρες, που είχαν γαλουχηθεί στο Άγιον Όρος και στην Ιερά Παράδοσή του. Μετά από περίπου εννέα χρόνια μοναστικής κοινοβιακής ζωής στην Κύπρο, αναζήτησε στον Άγιον Όρος ανώτερη πνευματική ζωή κοντά στον όσιο Γέροντά του Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Έζησε κοντά στον Γέροντά του άλλα δώδεκα χρόνια έως την οσιακή κοίμησή του. Στην συνέχεια, αφού επάνδρωσε την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου έγινε Ηγούμενος στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού στην Μίνθη της Πάφου και αφού απέκτησε συνοδία επέστρεψε στο Άγιον Όρος. Ζούσε ασκητικά στην Νέα Σκήτη με την συνοδία του από το 1983 έως το 1987, όπου τότε οι λιγοστοί ηλικιωμένοι Βατοπαιδινοί Πατέρες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, προσκάλεσαν και ενέκριναν την σταδιακή εγκατάσταση της συνοδίας στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.
Στο Άγιον Όρος διασώθηκε ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού πολιτισμού, όπως αυτός γεννήθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά στην Μεσόγειο. Έφθασε στην ακμή του τον 4ο αιώνα π.Χ. και διαδόθηκε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο από τον Μέγα Αλέξανδρο. Μεταλαμπαδεύθηκε και ενσωματώθηκε στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και μεταμορφώθηκε σε Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό σε όλη την μακρά περίοδο της υπάρξεως της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και διήρκεσε μέχρι την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως στα χέρια των Οθωμανών το 1453.
Ο πολιτισμός αυτός συσσωρευμένος στις μεγάλες βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους, όπως αυτήν του Βατοπαιδίου, έμελλε και πάλι να συνεισφέρει τα μέγιστα, αφού μετά από 300 χρόνια, το 1749, όταν πλέον κινδύνευε να χαθεί και η ελληνική γλώσσα και ο υπέροχος αυτός πολιτισμός, μεταξύ άλλων κτίστηκε από την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου στον απέναντι λόφο από την Μονή, η Αθωνιάδα Ακαδημία.
Έφερε το όνομα Ακαδημία για να θυμίζει την Ακαδημία του Πλάτωνα και τις ρίζες του Ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να επαναφέρουν στην μνήμη τους την καταγωγή τους οι Έλληνες εκείνης της εποχής. Μία ένδειξη μαρτυρίας αυτής της συνέχειας φαίνεται στο προστώο της Μονής Βατοπαιδίου, αλλά και άλλων Μονών του Αγίου Όρους, όπου ζωγραφίζονται και οι Έλληνες αρχαίοι φιλόσοφοι.
Από τους Σχολάρχες και τους μαθητές της Αθωνιάδος και κυρίως τον Ευγένιο Βούλγαρη (1716-1806) και τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό (1714-1779) δημιουργήθηκε εκείνο το νέο για την εποχή ρεύμα ιδεών, που οδήγησε τελικά στην υλοποίηση έστω από μέρους του ονείρου της Ελληνικής Επαναστάσεως.
Το Βατοπαίδι βρισκόταν πάντα μεταξύ της ιεράς παραδόσεως του Ησυχασμού και της κοινωνικής ιεραποστολής, όπως προκύπτει και από την κοινωνική ιεραποστολική δράση πολλών Αγίων που έζησαν σε αυτήν.
Αυτή την ιερά παράδοση και το μεγάλο ιστορικό βάρος του εγχειρήματος της επανδρώσεως της Ιεράς αυτής Μονής γνώριζε ο Γέροντάς μας Ιωσήφ, όταν αρχικά αρνήθηκε να μεταβεί εκεί. Και τελικά μόνο μετά την προτροπή του Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, δέχθηκε με μεγάλη πίστη το μεγάλο βάρος της επανδρώσεώς της.
Το 1990 το Βατοπαίδι έγινε κοινόβιο. Χρωστούμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στους τότε Πατέρες που με τους κόπους τους έγιναν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του ιδιορρύθμου και κοινοβιακού βίου, και φρόντιζαν με αγάπη κατά την δύναμή τους την Ιερά αυτή Μονή. Αδελφοί του κοινοβίου φρόντισαν αυτούς τους Γέροντες μέχρι την κοίμησή τους.
Με την Χάρη του Θεού η συνοδία σύντομα αυξήθηκε. Ένα επιτελείο από επιστήμονες κάθε σχετικής ειδικότητας άρχισε να συμβουλεύει και παράλληλα με τους Πατέρες να εργάζεται στην Ιερά Μονή, προκειμένου να αναστηλωθούν τα κτήρια, να συντηρηθούν τα κειμήλια, να καταλογραφηθούν και να ψηφιοποιηθούν.
Ο κρυμμένος αυτός πνευματικός πλούτος έπρεπε να διασωθεί, να αναδειχθεί και να προβληθεί, πράγμα που συντελείται με τις πνευματικές και άλλες εκδόσεις, με την διάδοση του λόγου του Θεού, τα επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες. Με αυτήν την προοπτική η Μονή το 1995 εγκαινίασε την παρούσα σειρά ημερολογίων, που κάθε φορά αναδεικνύει η σχολιάζει κάποιο πνευματικό, πολιτιστικό η ιστορικό γεγονός.
Το παρόν ημερολόγιο ανατρέχει στις εργασίες, προσπάθειες και γεγονότα που έγιναν το διάστημα της τριακονταετίας που πέρασε, από την έλευση της συνοδίας στην Ιερά Μονή.
Η Χάρις του Θεού είναι εκείνη που επιτελεί το παν. Ο Χριστός είπε, «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιωάν. 15,5). Αλλά και ο Απόστολος Παύλος λέει «τοις αγαπώσι τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν» (Ρωμ. 8,28). Ο πνευματικός αγώνας των αδελφών συνεχίζεται και εκδηλώνεται ως εκζήτηση της βασιλείας των Ουρανών, «ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ. 6,33). Ευχόμεθα και ελπίζουμε η συνοδία να συνεχίσει στα ίχνη της Ιεράς Παραδόσεως, όπως την παρέλαβε από τους πνευματικούς γεννήτορες και Πατέρες της.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν στην προσπάθεια διατηρήσεως και αναδείξεως του εξαίρετου αυτού ορθόδοξου πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου. Ευχόμεθα από καρδίας σε όλους, την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου, της Ηγουμένης όλου του Αγίου Όρους και ιδιαιτέρας προστάτιδος της Μονής μας, στους δύσκολους καιρούς αυτούς που ζούμε να εμπνεόμεθα στον «καλόν αγώνα» και να βαδίζουμε απρόσκοπτα την οδό της σωτηρίας.


Ο Καθηγούμενος της Ιεράς
Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου

† Αρχιμανδρίτης Εφραίμ


Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Βραδυνή συνεστίαση νέων του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017


Αποτέλεσμα εικόνας για παρεα

Βραδινή συνεστίαση νέων του Συλλόγου, πρώτα ο Θεός, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, στις 20:00, σε μεζεδοπωλείο, στην ευρύτερη Περιοχή των Πετραλώνων, δίπλα στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Τρένου. 
Οι Νέοι του Συλλόγου θα συγκεντρωθούμε σ᾿ έναν όμορφο, ζεστό και φιλόξενο χώρο στα Πετράλωνα και θα χαρούμε την αγαστή παρέα με τη συνοδεία εύγεστων μεζέδων και εδεσμάτων. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι δεν είναι Μέλη ή Φίλοι του Συλλόγου. 
Άμεσα θα κοινοποιήσουμε ελάχιστη τιμή κατ᾿ άτομο και τον όμορφο χώρο που πρόκειται να σμίξουμε! 
Με το καλό!


Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Ευχές Χριστουγέννων 2017


Αποτέλεσμα εικόνας για ευχές χριστουγέννων

ΟΙ Συνεργάτες του Εκκλησιαστικού Blog
<<Άμπελος Κυρίου>>

 &

του Εκκλησιαστικού Ιστολογίου
<<Ουράνιες Σκέψεις>>

Σας εύχονται
Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα! Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Έρχεται στις οθόνες σας το RomfeaTV


logo black

Το κορυφαίο Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr συνεχίζει να πρωτοπορεί φέρνοντας σύντομα στις οθόνες των υπολογιστών, των tablets και των έξυπνων τηλεφώνων ένα πλήρες εκκλησιαστικό τηλεοπτικό κανάλι!
Το πρώτο σε επισκεψιμότητα Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Site με συνεχή ροή ειδήσεων, αποκαλύψεις και στήλες που αποκαλύπτουν τα παρασκήνια και τις ζυμώσεις στα εκκλησιαστικά πράγματα, θα προσφέρει σύντομα στους επισκέπτες του ένα οργανωμένο τηλεοπτικό web κανάλι.
Πλούσιο τηλεοπτικό υλικό σε υψηλή ποιότητα ευκρίνειας και ήχου, από εκκλησιαστικές τελετές, εκδηλώσεις και γεγονότα που αφορούν την Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο θα περιλαμβάνονται στο on demand πρόγραμμα του RomfeaTV.
Επιπλέον το RomfeaTV θα φιλοξενεί καλύπτοντας σε ζωντανή μετάδοση ενδιαφέρουσες τελετές και εκδηλώσεις από Ιερές Μητροπόλεις και Ιερούς Ναούς σε όλη τη χώρα.
Μείνετε συντονισμένοι στη Romfea.gr. Έρχεται σύντομα η RomfeaTV.


________________________

Όσοι επιθυμούν τηλεοπτική κάλυψη ενός εκκλησιαστικού γεγονότος, βιβλιοπαρουσιάσεις, συνέδρια μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 6937 382250 (Υπέυθυνη Δήμητρα Παναγοπούλου).


Έκτακτη ανακοίνωση ΕΦΕΤ: Αυτά είναι τα προϊόντα που απομακρύνονται από τα σούπερ μάρκετ λόγω απειλής για δηλητήριο (VIDEO - 19/12/2017)


Έκτακτη ανακοίνωση ΕΦΕΤ: Αυτά είναι τα προϊόντα που απομακρύνονται από τα σούπερ μάρκετ λόγω απειλής για δηλητήριο

Για τρίτη χρονιά αντιεξουσιαστές απειλούν πως έχουν δηλητηριάσει προϊόντα μεγάλων εταιριών σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.   Η προανάκριση για το κείμενο που ανέβηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και αναφέρει ότι δηλητηριάστηκαν προϊόντα ανατέθηκε στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.).   
Από τις αστυνομικές Αρχές, ενημερώθηκε αμέσως ο Ε.Φ.Ε.Τ. και οι εταιρείες που αναφέρονται στο κείμενο. 
Οι αντιεξουσιαστές ονομάζουν το σχέδιό τους «Πράσινη Νέμεσις Πράξη 3» και γράφουν χαρακτηριστικά πως επιλέγουν να κάνουν το συγκεκριμένο «σαμποτάζ», τις ημέρες των γιορτών που «χιλιάδες κόσμος αφήνει τον καναπέ για να κάνει τα απαραίτητα ψώνια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι γεμίζοντας τις κενές υπάρξεις τους με καταναλωτικά σκουπίδια με όμορφα και αστραφτερά περιτυλίγματα».   
Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση έχουν δηλητηριάσει προϊόντα με υδροχλωρικό οξύ και πρόκειται να ξεκινήσουν να τα επανατοποθετούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από αύριο, 20 Δεκεμβρίου έως και την Παραμονή των Χριστουγέννων.   
Την ανακοίνωση υπογράφουν οι «Μαυροπράσινοι Εμπρηστές», ενώ στο κείμενο αναφέρεται επίσης πως «όλο αυτό το πανηγύρι (sic) έχει ως θύματα εκατομμύρια ζωντανά πλάσματα όπου είτε σφάζονται για να φτάσουν στο τραπέζι των ζωντανών/νεκρών, είτε στραγγίζονται μέχρι τελευταίας σταγόνας για να ικανοποιήσουν τις γευστικές ανάγκες τους».   
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., μετά από σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία για επαπειλούμενη επιμόλυνση τροφίμων εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση για απόσυρση των προϊόντων:   
Με κυρίαρχο γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του καταναλωτή, ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως για προληπτικούς λόγους, να μην προβούν στην προμήθεια των κάτωθι προϊόντων (απεικονίζονται στη συνέχεια), ανεξαρτήτως παρτίδας για το χρονικό διάστημα 20 έως 25 Δεκεμβρίου 2017: 


• Μεμονωμένες συσκευασίες "COCA – COLA" σε πλαστική συσκευασία PET του 1,5 λίτρου 
• Μεμονωμένες συσκευασίες "COCA – COLA LIGHT" σε πλαστική συσκευασία PET του 1,5 λίτρου 
• Συσκευασίες "Παριζάκι Υφαντής" των 500γρ. και των 350γρ. 
• Φρέσκο Γάλα Πλήρες ΔΕΛΤΑ του 1 λίτρου σε χάρτινη συσκευασία μπλε χρώματος. Καλούνται οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες διαθέτουν στον τελικό καταναλωτή τα ανωτέρω προϊόντα, να τα απομακρύνουν άμεσα από το χώρο πώλησης.   
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι οι εταιρείες, οι οποίες διακινούν στην Ελληνική αγορά τα εν λόγω προϊόντα, έχουν αρχίσει την προληπτική απομάκρυνσή τους, συνεργάζονται δε εποικοδομητικά με την Ελληνική Αστυνομία και τον Ε.Φ.Ε.Τ., συμβάλλοντας έτσι και αυτές στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θέματος.   
Ο   Ε.Φ.Ε.Τ.  που σε κάθε περίπτωση έχει ήδη ξεκινήσει τους σχετικούς ελέγχους στις στοχοποιημένες αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, θα ήθελε να διαβεβαιώσει τους Έλληνες καταναλωτές ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατευθεί η υγεία τους από τέτοια συμβάντα. 


Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος στις «Ιστορίες» του ΣΚΑΙ (VIDEO - 19/12/2017)


albanias papaxelas


Ο Αλέξης Παπαχελάς συνάντησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας  κ.κ. Αναστάσιο και συζήτησε μαζί του για το έργο του στα 25 χρόνια που ηγείται την Ορθοδοξίας στην Αλβανία.
Μια αποκλειστική Συνέντευξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας  κ.κ. Αναστασίου παρουσιάσαν το βράδυ της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα: 00:00  οι «Ιστορίες» στον ΣΚΑΙ με τους Αλέξη Παπαχελά, Σία Κοσιώνη, Παύλο Τσίμα και Τάσο Τέλλογλου.
Ο Αλέξης Παπαχελάς συνάντησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας και συζήτησε μαζί του για το έργο του στα 25 χρόνια που ηγείται της Ορθοδοξίας στην Αλβανία, την προσέλκυση πιστών, την Ανοικοδόμηση και Αναστήλωση των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών, την Ανασύσταση όλων των Λειτουργικών Δομών της Εκκλησίας, αλλά και την ανθρωπιστική, Εκπαιδευτική και Πολιτιστική του Δράση.
Μίλησε επίσης για τα ζητήματα του Ελληνισμού στην Αλβανία και τις δικές του σχέσεις με την Αλβανική Κυβέρνηση, ενώ απάντησε στα σύγχρονα ζητήματα της οικονομικής κρίσης, της Παγκοσμιοποίησης αλλά και της συνύπαρξης της Δύσης με το Ισλάμ. 

«Ιστορίες», την Τρίτη τα μεσάνυχτα στον ΣΚΑΙ.


Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Αποστολή Αγάπης για την Εθνική ομάδα του EURO 2004 – Αρχιεπίσκοπος: «Η αγάπη είναι η πραγματική κλήση του ανθρώπου»
 Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης


«Πρέπει πάντοτε να αγωνιζόμαστε για να ασκούμε το έργο της αγάπης» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος  κ.κ. Ιερώνυμος κατά την κήρυξη της Έναρξης του φιλικού αγώνα Ποδοσφαίρου των παλαίμαχων της Εθνικής ομάδος του 2004 με την ομάδα της «Αποστολής» στην οποία συμμετέχουν και πολλοί παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδος.
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο Γήπεδο του Απόλλωνα Σμύρνης, στη Ριζούπολη, με σκοπό την στήριξη του Φιλανθρωπικού έργου της Αποστολής και έφερε τον τίτλο “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ… Η ΑΓΑΠΗ”.
Ο Αρχιεπίσκοπος έφτασε στις Αθλητικές εγκαταστάσεις συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Συμεών Βολιώτη και τους υποδέχθηκαν ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολής κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας και οι Ποδοσφαιριστές.
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη για το μήνυμα που προσφέρει ο τίτλος της Εκδηλώσεως, ενώ χαρακτήρισε συγκινητική την προσπάθεια και την συμμετοχή των Αθλητών, οι οποίοι, όπως είπε, προσφέρουν ψυχαγωγία, αλλά συγχρόνως βοηθούν ουσιαστικά το έργο της Αποστολής.
Ευχήθηκε, επίσης, αυτή η Εκδήλωση να είναι ένας προβληματισμός για όλους, για να ακονίζουμε το μυαλό μας προκειμένου να ασκούμε το έργο της αγάπης.
Σκοπός της αναμέτρησης ήταν να συγκεντρωθούν υλικά αγαθά, ώστε να στηριχθούν όσοι έχουν ανάγκη, γιαυτό και οι θεατές χρειάζονταν μόνο να προσφέρουν τρόφιμα αντί εισιτηρίου.


Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς (18 & 20 Δεκεμβρίου 2017)


333

Δύο Χριστουγεννιάτικες Εορταστικές Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτήν την Εβδομάδα στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς.
Η πρώτη διοργανώνεται από το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, στις 18:30 στην Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Το Πρόγραμμα, το οποίο έχουν επιμεληθεί Στελέχη του Νεανικού Ενοριακού έργου της Τοπικής Εκκλησίας, θα περιλαμβάνει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και Παραδοσιακά Κάλαντα καθώς επίσης και ήθη - έθιμα των ημερών.
Η Δεύτερη Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, στις 18:45 στην ίδια Αίθουσα («Μελίνα Μερκούρη» - Σ.Ε.Φ.) από τα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς με γενικό τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Εορτή Αγάπης».
Μεταξύ άλλων, θα συγκεντρωθεί γραφική ύλη η οποία και θα παραδοθεί σε μαθητές και μαθήτριες της Μάνδρας Αττικής, Περιοχή που δοκιμάστηκε πριν από ημέρες.


Η Είσοδος και στις δύο Εκδηλώσεις είναι Ελεύθερη για όλους.Η Άφιξη του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου στη Ζάκυνθο επί τη ευκαιρία τον Εκδηλώσεων του Πολιούχου (VIDEO 2017)


ypodoxi patriarxi alexandreias 2

Με μια λιτή και άτυπη Τελετή έγινε δεκτός το απόγευμα η Αυτού Θειοτάτης Μακαριώτητος ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής  κ.κ. Θεόδωρος Β΄ στο Αεροδρόμιο της Ζακύνθου από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Δωδώνης  κ.κ. Χρυσόστομο και Ζακύνθου  κ.κ. Διονύσιο.
Με την ίδια πτήση έφτασε στο Νησί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής.
Σεμνός και ευλαβής Προσκυνητής του Πολιούχου της Ζακύνθου, Αγίου Διονυσίου ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος επέστρεψε στο Νησί μετά από 8 χρόνια από την προηγούμενη επίσκεψή του το 2009 προκειμένου να λαμπρύνει τις Επετειακές Εκδηλώσεις για την Συμπλήρωση 300 χρόνων από την Μετακομιδή του Σεπτού Λειψάνου από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο.


Ιερές Αγρυπνίες για την Εβδομάδα 17/12/2017 έως 23/12/2017 εντός Αττικής


Φωτογραφία του χρήστη Ελληνικές Εκκλησίες.

Κυριακή 17.12.2017

20:00 Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσης Ψυρρή (Στεγάζεται εντός της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών)Δευτέρα 18.12.2017

22:00 Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου ΓλυφάδοςΤρίτη 19.12.2017

20:00 Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιωτίσσης Χρυσουπόλεως Περιστερίου
20:30 Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρά
21:00 Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτων (θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου Αντιοχείας)Τετάρτη 20.12.2017

20:00 Ιερά Παρ. Αγίας Παρασκευής Δήμου Μεταμορφώσεως
20:30 Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου Πατησίων
20:30 Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρά
22:00 Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου ΓλυφάδοςΠέμπτη 21.12.2017

19:30 Ιερός Ναός Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
20:30 Ιερός Ναός Αγίου Νείλου Καλλιπόλεως Πειραιώς
20:30 Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδος
20:30 Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρά
21:00 Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου ΓλυφάδοςΠαρασκευή 22.12.2017

20:00 Ιερός Ναός Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου
20:00 Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ψυρρή
20:00 Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινής Υμηττού
20:00 Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης Νέας Ιωνίας
20:30 Ιερός Ναός Γεννήσεως Χριστού Παιανίας
20:30 Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας Πειραιώς
20:30 Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρά
21:00 Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης
22:00 Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου ΛουμπαρδιάρηΣάββατο 23.12.2017

20:30 Ιερός Π. Αναστάσεως Χριστού Σπάτων
21:30 Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας Πειραιώς
22:00 Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Ιλίου


Παρακολουθήστε σε Επανάληψη από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Προστάτου και Πολιούχου της Ζακύνθου το Πανηγυρικό Πατριαρχικό Εσπερινό Χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου και Συμπροσευχομένων πλειάδα Αρχιερέων (VIDEO - Σάββατο 16/12/2017)

Παρακολουθήστε σε Επανάληψη από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Προστάτου και Πολιούχου της Ζακύνθου το Πανηγυρικό Πατριαρχικό Συλλείτουργο Προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου και πλειάδα Αρχιερέων (VIDEO - Κυριακή 17/12/2017)

Παρακολουθήστε σε Επανάληψη την Κυριακάτικη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης Προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου (VIDEO - Κυριακή 17/12/2017)
Ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Άγιο Σπυρίδωνα Τριανδρίας (ΦΩΤΟ - Δεκέμβριος 2017)


triandria 12


Για την Romfea.gr  του Χρήστου Καναρόπουλου


Με την τέλεση του πανηγυρικοί Ιερατικού Συλλείτουργου καθώς και του κτητορικού μνημοσύνου του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα Τριανδρίας Θεσσαλονίκης και της χριστουγεννιάτικης εορταστικής εκδήλωσης των παιδιών του Εκκλησιαστικού Κατηχητικού Σχολεία της Ενορίας ολοκληρώθηκαν οι πανηγυρικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Σπυρίδωνα.
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 στον κατάμεστο από ευλαβείς πιστούς περικαλλή Ιερό Ναό της Τριανδρίας της Θείας Λειτουργίας συμμετείχαν ο Προϊστάμενος του Ναού Αρχιμανδρίτης π. Αντώνιος Πακαλίδης, πλαισιούμενος από τους Πατέρες Απόστολο, Βασίλειο και Δήμο, ο οποίος μετέφερε και τις θερμές ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου.
Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο π. Απόστολος Κακούκης, Εφημέριος του Ναού ενώ αμέσως μετά τα παιδιά παρουσίασαν μία όμορφη γιορτή αφιερωμένη στα Χριστούγεννα στον κάτω όροφο του Ναού.
Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συνεργάτες του Ναού καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κ. Ιωσήφ Γεώργιο Τσοπανίδη για την άρτια διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων εξέφρασε ο π. Αντώνιος όπως και στους πιστούς για την δυναμική συμμετοχή τους.

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1

triandria 1Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αττικής «Ιωάννης ο Δαμασκηνός & Ρωμανός ο Μελωδός» και του Ωδείου ΦΟΡΜΙΓΞ (Δεκέμβριος 2017)


Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αττικής «Ιωάννης ο Δαμασκηνός & Ρωμανός ο Μελωδός» και του Ωδείου ΦΟΡΜΙΓΞ

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αττικής «Ιωάννης ο Δαμασκηνός & Ρωμανός ο Μελωδός» και του Ωδείου ΦΟΡΜΙΓΞ

Σας προσκαλούμε στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αττικής «Ιωάννης ο Δαμασκηνός & Ρωμανός ο Μελωδός» και του Ωδείου ΦΟΡΜΙΓΞ την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 στο Θέατρο «Κνωσσός».

Διεύθυνση Κνωσού 11, Αθήνα 112 53
Η αξία της πρόσκλησης είναι 10 ευρώ.
Για Φοιτητές, Μαθητές, Ανέργους 5 ευρώ.


ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ «ANOIKTHΡION» (ANAHTAR) 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Φέρεται εἱς γνῶσιν τῶν φιλοτέχνων, ὅτι ἀπό τό Σάββατον, 16ην Δεκεμβρίου 2017, ἀλλά καί καθ’ ἑκάστην Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον, καί περί ὥραν 14:00, εἰς τήν ἐν τῷ Ἰωακειμείῳ Παρθεναγωγείῳ ἕδραν μας θά παραδίδωνται δωρεάν μαθήματα ἁγιογραφίας ἀπὀ τόν Ὁσιολ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, ὡς ἤδη διεξήχθησαν, σεπτῇ Πατριαρχικῇ ἐντολῇ, ἀπό τοῦ θέρους τοῦ 2014. 
Παρακαλοῦνται θερμῶς οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐκ τῆς Πόλεώς μας νά δηλώσουν συμμετοχήν εἰς τά κάτωθι στοιχεῖα ἐπικοινωνίας: κιν.: 0535 024 4017, 0544 525 3830 email: myralykias@gmail.com


Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Εορταστική προσφορά στο βιβλιοπωλείο ''Εν Πλω'' (16/12/2017 έως 24/12/2017)


bazaar

Μεγάλη εορταστική προσφορά στο Βιβλιοπωλείο Εν Πλω.
Αγοράζοντας ένα βιβλίο παίρνετε ακόμα ένα εντελώς δωρεάν από επιλεγμένη ποικιλία βιβλίων.
Από τις 16 - 24 Δεκεμβρίου 2017

Βιβλιοπωλείο Εν Πλω
Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Αθήνα
Τηλ.  211 11 98 900

Νέα εξόρμηση της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του Αννουσάκειου ΙδρύματοςΕκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου 


Συνεχίζει τις εξορμήσεις της στην ενδοχώρα, κυρίως σε δυσπρόσιτες Περιοχές όπου οι κάτοικοι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε Κέντρα Υγείας ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η Κινητή Ιατρική Μονάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, ευγενής χορηγία της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους. Tις ημέρες αυτές επισκέφθηκε το ιστορικό χωριό Βουτά του Δήμου Καντάνου / Σελίνου, όπου υλοποιήθηκε Δωρεάν Πνευμονολογική εκτίμηση, Σπειρομέτρηση για Πνευμονολογικές παθήσεις από την Πνευμονολόγο και Επιστημονική συνεργάτιδα του Αννουσάκειου κ. Όλγα Βουλγαράκη, η οποία και εξέτασε όλους τους μόνιμους κατοίκους του Βουτά.
Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ηλικιωμένα άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, που όμως δεν είχαν επισκεφτεί ειδικό ιατρό για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας της δυσκολίας μετακίνησης. Εξετάστηκαν, επίσης, νέοι άνθρωποι, κάποιοι εκ των οποίων, διαγνώστηκαν με Αναπνευστική Ανεπάρκεια ως και Ανασφάλιστοι κάτοικοι της ευρύτερης Περιοχής του Βουτά. Τέλος, εξετάστηκαν άτομα με επικείμενο Αναπνευστικό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Η Κινητή Ιατρική Μονάδα έχει επισκεφθεί συνολικά τον Βουτά τέσσερις φόρες, με την συνεργασία τεσσάρων Εθελοντών Ιατρών: την κ. Χριστίνα Λυγιδάκη, Γενική Ιατρό, τον κ. Ευτύχιο Μουζουράκη, Ορθοπεδικό, τον κ. Νικόλαο Ροδολάκη, Καρδιολόγο και την κ. Όλγα Βουλγαράκη, Πνευμονολόγο. Με τις παραπάνω Ιατρικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν η ολοκληρωμένη Ιατρική Εξέταση από τις σημαντικές προαναφερθείσες Ειδικότητες και η καταγραφή των μόνιμων κατοίκων της ευρύτερης Περιοχής, με την συμπλήρωση του ατομικού Ιατρικού - Κοινωνικού Ιστορικού της Κινητής Μονάδας.
Η Κινητή Ιατρική Μονάδα αποσκοπεί στην λειτουργία της σαν πόλος πρωτογενούς πρόληψης, κοινωνικής φροντίδας και συμβουλευτικής μέριμνας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, συμβάλλοντας στην ισότιμη συμμετοχή των ευάλωτων πληθυσμών στις ιατρική περίθαλψη, στην ενημέρωση, την εκτίμηση των αναγκών υγείας τους, στην αποκατάσταση και υποστήριξη τους αλλά και τον προσανατολισμό του στις υπηρεσίες του συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Για την επίτευξη των ανωτέρω σε κάθε εξόρμηση της Κινητής Ιατρικής Μονάδας πραγματοποιείται Κλινική Ιατρική Εξέταση με τον σύγχρονο Ιατρικό εξοπλισμό που διαθέτει (Υπέρηχο, Καρδιογράφο, Διαφανοσκόπιο, Αγγειολογικό Doppler, Ωτοσκόπιο, Οφθαλμοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ασθενή, Σπιρόμετρο, κ.α ), λήψη Ατομικού Ιατρικού και Κοινωνικού Ιστορικού, καταγραφή των περιστατικών που χρήζουν άμεσης δευτεροβάθμιας περίθαλψης και προώθηση τους σε Μονάδες Υγείας καθώς και καταγραφή των ευρύτερων τοπικών και Κοινωνικών αναγκών.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου  κ.κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Αννουσάκειου, ευχαρίστησε τους Εθελοντές Ιατρούς που στελεχώνουν την Μονάδα καθώς και τους εκατοντάδες Εθελοντές συνεργούς και συνοδοιπόρους στο Προνοιακό έργο του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως, δηλώνοντας: «Στόχος του Αννουσάκειου Ιδρύματος είναι η Κινητή Ιατρική Μονάδα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, τα Κέντρα Υγείας της ευρύτερης Περιοχής καθώς επίσης και την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, όπως συνεχίζει να καλύπτει Ιατρικές και Κοινωνικές ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και της τρίτης ηλικίας που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε χώρους Υγείας, όπως στην προκειμένη περίπτωση, όσο επίσης και της Μαθητιώσας Νεολαίας του Τόπου, με απώτερο στόχο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Κατοίκων των εν λόγω Περιοχών στους Τομείς: Πρόληψης, Διάγνωσης, προαγωγής Υγείας, ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής και Κοινωνικής στήριξης», κατέληξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου  κ.κ. Αμφιλόχιος, εκφράζοντας, για πολλοστή φορά, ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη προς την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και τον Καθηγούμενο αυτής Γέροντα  π. Εφραίμ, «για την ευεργετική μεγάλη αυτή Δωρεά της Ιατρικής Μονάδας στο Αννουσάκειο, μέσω της οποίας ανακουφίζεται έμπρακτα ο ανθρώπινος πόνος, και χωρίς την οποία (Δωρεά) δεν θα μπορούσε να υπάρξει η μεγάλη αυτή προσφορά έμπρακτης αγάπης και ανακούφισης για τους ανθρώπους της ευρύτερης Περιοχής».Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση Στην «Καταφυγή» (17/12/2017 έως 06/01/2018)


Αποτέλεσμα εικόνας για Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση Στην «Καταφυγή»


Από το Κέντρο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης 


Για μια ακόμη χρονιά το Κέντρο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση για την ενίσχυση των σκοπών του κατά την Περίοδο των Γιορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου.
Η Δωροέκθεση διοργανώνεται με την ευθύνη ομάδας παιδιών και νέων Εθελοντών, στην «Καταφυγή» (κοντά στην Κεντρική Πλατεία, οδ. Μεγανησίου 5, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου).
Θα διαρκέσει από την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018, ενώ θα παραμένει ανοιχτή καθημερινά, τα πρωινά από 10.00 π.μ. μέχρι 1.00 μ.μ. και τα απογεύματα από 6.00 μ.μ. μέχρι 8.00 μ.μ.

Τα εγκαίνια της «Δωροέκθεσης»

Τα εγκαίνια της Δωροέκθεσης θα πραγματοποιηθούν από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη  κ.κ. Θεόφιλο το μεσημέρι της Κυριακής 17 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.30 μ.μ.
Παράλληλες δραστηριότητες:

• Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ. στη μεγάλη αίθουσα της «Καταφυγής» θα παρουσιασθεί ένα ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ. Η Παιδική Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεώς μας θα τραγουδήσει παραδοσιακά κάλαντα και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ θα πραγματοποιηθεί επίκαιρη προβολή με θέμα: «Η Γέννηση και η Βάπτιση του Θεανθρώπου με τη ματιά των Λευκαδίων αγιογράφων». Στη συνέχεια, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικα στολίδια στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ που θα λειτουργήσει με τη βοήθεια του εργαστηρίου κεραμεικής "MARTINI”.


• Το απόγευμα της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ. θα προβληθεί η ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ…», διάρκειας: 25 min, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά.


• Το βράδυ του Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 8.00 μ.μ. θα προβληθεί για τους ενήλικες η επίκαιρη ταινία «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙ-ΠΑΡΑΜΥΘΙ», διάρκειας: 25 min, σε σκηνοθεσία του Ευθύμη Χατζή, βασισμένη στο κείμενο του Ηλία Βουλγαράκη «Ένας αναξιοπρεπής Θεός», σε διασκευή του π. Κων/νου Στρατηγόπουλου.


• Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017, στις 12:00 το μεσημέρι, θα επαναληφθεί το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ και η κατασκευή των Χριστουγεννιάτικων στολιδιών.


Προσκαλούνται όλοι, μικροί και μεγάλοι, να συμμετάσχουν στις παραπάνω εκδηλώσεις και, αν έχουν τη δυνατότητα, να προμηθευτούν κάποια από τα Χριστουγεννιάτικα δώρα τους, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το έργο της Εκκλησίας μας ανάμεσα στους νέους του τόπου.


Η Εθνική ομάδα Ποδοσφαίρου του 2004 στηρίζει την «Αποστολή» (18/12/2017)


elas

Έχουν περάσει 13 χρόνια από εκείνη τη μαγική βραδιά όπου η Ελλάδα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Αθλητισμού κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.
Όσα χρόνια κι αν περάσουν, οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ εκείνη τη βραδιά.
Οι πολεμιστές του Οτο Ρεχάγκελ για το ιστορικό, σε κάθε επίπεδο, Euro 2004 που έκαναν σχεδόν όλους τους Έλληνες να δακρύσουν από χαρά συναντιούνται και πάλι στο Γήπεδο για να στηρίξουν το Φιλανθρωπικό έργο της «Αποστολής» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με κεντρικό μήνυμα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ… Η ΑΓΑΠΗ».
Την Δευτέρα 18 Δεκέμβριου 2017 στις 15:00, δίνουν ραντεβού στο Γήπεδο του Απόλλωνα Σμύρνης, στην Ριζούπολη, για ένα φιλικό αγώνα με την «Αποστολή» στην ομάδα της οποίας θα συμμετέχουν και πολλοί παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδος. 
Σκοπός της αναμέτρησης είναι να συγκεντρωθούν τρόφιμα για να στηριχθούν οι συνάνθρωποι μας και κυρίως τα μικρά παιδιά που έχουν ανάγκη.
Το απόγευμα της Δευτέρας είναι μια ευκαιρία, λίγο πριν τις Γιορτές, να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους παίκτες στους οποίους υποκλίθηκε όλος ο Ποδοσφαιρικός Πλανήτης φέρνοντας στο Γήπεδο μόνο τρόφιμα αντί εισιτηρίου.


Την Ποδοσφαιρική συνάντηση διοργανώνουν ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε».Η Σύνοδος στην Κρήτη7,00 €


Ημ. Έκδοσης: 2017
Διαστάσεις: 14.5 x 21.5
Σελίδες: 170
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: 978-960-273-156-7ΠΕΡΙΓΡΑΦΗἈκριβῶς ἕνα χρόνο μετὰ τὴν Σύνοδο στὴν Κρήτη κυκλοφορεῖται τὸ βιβλίο – ντοκουμέντο «Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ [ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ-ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ]» τοῦ δημοσιογράφου καὶ συγγραφέως Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου.
Πρόκειται γιὰ ἕνα αντικειμενικὸ χρονικὸ τῆς ἐν λόγῳ Συνόδου, στὸ ὁποῖο παρὰ τὶς πολλὲς καὶ σημαντικὲς δυσκολίες, ποὺ αντιμετώπισε ὁ συγγραφέας στὴν ἐνημέρωσή του αποτυπώνονται θεολογικὲς συζητήσεις, μαζὶ μὲ ἐκκλησιαστικὲς στρατηγικές, προσωπικὲς φιλοδοξίες καὶ δογματικοὺς συμβιβασμούς, ὡς πρὸς τὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις.
Ἄλλωστε πέραν απὸ τὰ θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ ζητήματα, ποὺ προέκυψαν απὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ τὰ ὁποῖα απασχολοῦν καὶ θὰ απασχολοῦν στὸ μέλλον τὴν Ἐκκλησία, ὑπάρχουν γεγονότα, ποὺ συνέβησαν σὲ μία Σύνοδο γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τὸ βιβλίο απευθύνεται σὲ κάθε καλόπιστο, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται νὰ πληροφορηθεῖ τὶς πραγματικὲς διαστάσεις καὶ συνιστῶσες τῆς Συνόδου, ἔξω απὸ προπαγανδιστικοὺς μηχανισμούς, προωθήσεις ἐκκοσμικευμένων σχεδιασμῶν καὶ ὑπολογισμῶν, στείρα κριτικὴ καὶ μωροὺς πανηγυρισμούς.


Πληροφορίες - Παραγγελίες - Αποστολές με αντικαταβολή:
Βιβλιοπωλείο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
Χαβρίου 3 105 62 Αθήνα
Τηλ. - fax 210 3224819